Privacybeleid

Jobrapido S.r.l., wettig gevestigd in via Paleocapa, nr. 7, 20121 – Milaan (“Jobrapido”), verbindt zich tot bescherming van de online privacy van haar klanten, die de op de website https://corporate.jobrapido.com (de “Website”) aangeboden Diensten van haar kopen. Dit document (het “Privacybeleid”) is opgesteld om u in staat te stellen te begrijpen hoe uw Persoonsgegevens, zoals onderstaand gedefinieerd, zullen worden verwerkt in het kader van de aankoop van onze Diensten, zoals hieronder aangegeven in par. 3, op grond van art. 13 van de verordening EU 2016/679 (“Verordening”). Dit Privacybeleid is bedoeld om u de benodigde informatie te verstrekken en uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te kunnen geven, indien noodzakelijk en door u voor passend gehouden.

In het algemeen wordt alle informatie, of de persoonlijke gegevens die u aan Jobrapido verstrekt via deze Website, of die op andere wijze verzameld worden in het kader van het gebruik van de door Jobrapido aangeboden diensten (de “Diensten”), zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (“AV” of “Algemene Voorwaarden, ”), en indien van toepassing op onze Diensten die hier worden weergegeven, worden deze gegevens verwerkt volgens de internationaal erkende beginselen van rechtsgeldigheid, juistheid, transparantie, doelmatigheid en beperking van opslag, gegevensminimalisering, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Dit Privacybeleid verwijst, waar van toepassing, naar de AVG, en moet in samenhang daarmee worden gelezen. Indien u dit nog niet hebt gedaan, nodigen wij u uit om deze te bekijken door op de bovenstaande link te klikken. Met een hoofdletter geschreven termen in dit Beleid, die hierin niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als die daaraan wordt gegeven in de AVG Termen.

 

INHOUD

1. De Gegevensverantwoordelijke en de Functionaris voor Gegevensbescherming

2. Persoonsgegevens die verwerkt worden                                      

    a. Naam, contactgegevens, betalingsgegevens en andere Persoonsgegevens               

    b. Vrijwillig door de betrokkene verstrekte gegevens            

    c. Browsegegevens               

    d. Cookies

3. Doeleinden van de verwerking

4. Rechtsgrondslag en verplicht of facultatief karakter van de verwerking

5. Het verzenden van uw sollicitatie voor een baan bij Jobrapido

6. Ontvangers van Persoonsgegevens

7. Overdracht van Persoonsgegevens

8. Opslag van Persoonsgegevens

9. Rechten van de betrokkene

10. Wijzigingen

 

 1. De Gegevensverantwoordelijke en de Functionaris voor Gegevensbescherming

Jobrapido, zoals geïdentificeerd aan het begin van dit Privacybeleid, is de Gegevensverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruikmaken van door Jobrapido via de Website aangeboden diensten.

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (“DPO”) van Jobrapido op het volgende e-mailadres: dpo@jobrapido.com

 1. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Naar aanleiding van het surfen op de Website en in het kader van activiteiten die betrekking hebben op de bij Jobrapido aangekocht Diensten informeren wij u en/of het bedrijf dat u vertegenwoordigt of waarvoor u optreedt (hierna de “Klant” genoemd) over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jobrapido, die – mede afhankelijk van uw beslissingen met betrekking tot de wijze waarop u van onze Diensten gebruik maakt – kan bestaan uit een identificatie-element zoals bijv. uw voornaam, achternaam, e-mailadres, een identificatienummer in de vorm van een klantcode, een online identificatie-element of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor uw fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit waardoor u kunt worden geïdentificeerd of identificeerbaar bent (hierna “Persoonsgegevens” genoemd).

Wij verzamelen de Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt om meer informatie over onze diensten te ontvangen of wanneer u namens de Klant een account aanmaakt om een Dienst aan te kopen).

De Persoonsgegevens, die worden verwerkt in het kader van het gebruik van door Jobrapido aangeboden diensten via de website, zijn de volgende:

   a. Naam, contactgegevens, betalingsgegevens en andere Persoonsgegevens

In verschillende delen van de Website zal u gevraagd worden gegevens in te voeren, om onze Diensten te kunnen leveren:

Om een Werkgeversaccount aan te maken:

 • een e-mailadres, naam, telefoonnummer en het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant.

In het Gebruikersprofiel:

 • een e-mailadres, voor- en achternaam van de Gebruiker.

Wanneer men deelneemt aan enquêtes of promoties die via de Website beschikbaar worden gesteld, alsmede wanneer men met Jobrapido communiceert via de op de Website aanwezige contacten, kan Jobrapido tevens de aanvullende informatie verzamelen die men daarbij besluit aan ons te verstrekken.

Wij wijzen u erop dat de betaling voor de Diensten plaatsvindt via het platform van een derde partij (naargelang het land waarin u zich bevindt, Stripe, Paypal of andere), die als een onafhankelijke gegevensbeheerder optreedt en ons geen toegang verleent tot uw betalingsinformatie, zoals bijv. uw creditcardnummer of andere gegevens die u moet verstrekken om de aankoop te voltooien.

Wij zullen echter uw factureringsgegevens, die op het moment van aankoop worden gevraagd, gebruiken voor alle belasting- en boekhoudkundige verplichtingen en om u de factuur met betrekking tot uw aankoop toe te sturen.

   b. Gegevens die vrijwillig door de betrokkene zijn verstrekt

Op sommige delen van de Website kunt u informatie van verschillende aard aan Jobrapido meedelen, die Persoonsgegevens van andere personen kan bevatten.

Zodra u een Werkgeversaccount hebt aangemaakt, kunt u andere Gebruikers aan uw team toevoegen door hen per e-mail een uitnodiging te versturen.

Wat betreft de op de Website geplaatste Vacatures delen wij u mee dat Jobrapido, voor zover dat mogelijk is, alvorens tot publicatie over te gaan, zal zorgen voor de verwijdering van Persoonsgegevens van derden, die verschillen van de gegevens van de Klant (bijv. de rekruteringsmanager in uw bedrijf). Het risico blijft bestaan dat derden die de door u gepubliceerde Vacature zien, de daarin vervatte informatie tot uw identiteit of die van andere personen kunnen herleiden door de informatie te combineren met andere gegevens waarover zij beschikken.

Jobrapido behoudt zich derhalve het recht voor om de Vacatureplaatsing (indien reeds gepubliceerd) preventief aan te passen of te verwijderen indien zij naar eigen goeddunken van mening zijn dat een dergelijke Vacature Persoonsgegevens bevat of om te voldoen aan een verzoek van de betrokken persoon wiens Persoonsgegevens in de Vacatureplaatsing aanwezig zijn.

In ieder geval bent u, wat betreft de vrijwillige verstrekking van Persoonsgegevens van derden, de onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking ervan en neemt u daarbij alle verplichtingen en verantwoordelijkheden op u waarin de wet voorziet. In die zin verleent u Jobrapido hierbij de ruimst mogelijke vrijwaring voor elk geschil, elke vordering, elk verzoek om schadevergoeding veroorzaakt door de verwerking enz., waaraan Jobrapido zou kunnen worden onderworpen door derden wier Persoonsgegevens zijn verwerkt door uw gebruik van de functies van de website in strijd met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens. In ieder geval, mocht u Persoonsgegevens van derden verstrekken of op enige andere wijze verwerken bij uw gebruik van de Website, dan garandeert u vanaf heden – onder aanvaarding van alle daarmee verband houdende aansprakelijkheden – dat in dit specifieke geval de verwerking is gebaseerd op de gedocumenteerde toestemming van de derde partij, of op een andere passende rechtsgrondslag die de verwerking van de betrokken informatie legitimeert.

   c. Browsegegevens

De voor het functioneren van de Website benodigde computersystemen en softwareprocedures verwerven tijdens hun normale werking een aantal Persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet plaatsvindt door het gebruik van de Internet communicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde partijen, maar kan, gezien de aard ervan, door verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derde partijen, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die gebruikt worden door gebruikers die verbinding maken met de Website, de URI (Uniform Resource Identifier) van aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en computeromgeving. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Website en om de goede werking ervan te controleren, om anomalieën en/of misbruik op te sporen, en worden onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheden te identificeren in geval van vermeende computermisdrijven tegenover de website of derde partijen: afgezien van deze mogelijkheid, worden de gegevens over webcontacten op het ogenblik niet langer in stand gehouden dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

   d. Cookies (cookiebeleid)

       3. Doeleinden van de Verwerking

Jobrapido zal uw via de Website verzamelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om Diensten te verlenen zoals: i) u in staat te stellen zich als Werkgever te registreren voor toegang tot de persoonlijke ruimte voor Klanten, waar u postcontractuele bijstand kunt krijgen, aanvullende Diensten kunt kopen of reeds gekochte en/of door een van de leden van uw team gepubliceerde Vacatures kunt beheren; ii) uw identiteit te verifiëren en u te helpen, ingeval u de inlog-/wachtwoordgegevens van uw account op de Website verliest of vergeet; iii) u in staat te stellen uw aankoopgegevens te bekijken en te beheren, en de vervaldatum te bekijken van de Vacatures waarvoor u heeft betaald (iv) u in staat te stellen contact met Jobrapido op te nemen om, door het verstrekken van uw Persoonsgegevens in het desbetreffende contactformulier, aanvullende informatie te verkrijgen over specifieke producten, Diensten en initiatieven van Jobrapido, alsmede om door Jobrapido verstrekte informatie en documenten te downloaden (zoals informatiebrochures, folders, enz.) en v) om iedere andere soort verzoek om ondersteuning – technisch, commercieel en/of contractueel – te behandelen en u alle overige gewenste Diensten te kunnen verlenen (“Dienstverlening”);
 • om u marketingcommunicatie, aanbiedingen en reclames, marktonderzoeken en enquêtes toe te sturen, via e-mail, SMS, telefoon, door middel van advertentieblaadjes, papieren post, instant messaging, via een telefonische operateur, via de officiële pagina’s van de sociale media van Jobrapido, alsmede voor marketingactiviteiten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van prijsvragen, spelletjes en wedstrijden, die betrekking houden op producten en/of services diensten die met Jobrapido verbonden zijn of door Jobrapido aanbevolen worden (“Marketing”);
 • om u marketingberichten via e-mail te sturen over producten en diensten van Jobrapido die vergelijkbaar zijn met de diensten die u via de Website hebt gekocht (“Soft Opt-In”);
 • om te voldoen aan wettelijke bepalingen die Jobrapido verplichten bepaalde soorten Persoonsgegevens te verzamelen en/of verder te verwerken (“Naleving“);
 • om misbruik te voorkomen of op te sporen bij het gebruik van de Website of in het kader van de aangeboden Diensten, of andere frauduleuze activiteiten en Jobrapido zo in staat te stellen zich in rechte te verdedigen, en vorderingen, geschillen en/of prejudiciële procedures te beheren (“Misbruik/Fraude/Geschillen“)

 

         4. Rechtsgrondslag en de bindend of facultatieve aard van de verwerking

De rechtsgrondslagen die Jobrapido gebruikt om uw Persoonsgegevens te verwerken, overeenkomstig de doeleinden aangegeven in paragraaf 3 hierboven, zijn de volgende:

 • Verlening van de Dienst: de verwerking is voor dit doel noodzakelijk voor het verlenen van de Diensten en, derhalve, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of met de Klant namens wie u optreedt en vertegenwoordigt. Het is niet verplicht uw Persoonsgegevens voor dit doel aan Jobrapido te verstrekken, maar als u Jobrapido deze gegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij u de betreffende Dienst niet kunnen verlenen (met inbegrip van contact opnemen met Jobrapido voor het aanvragen van aanvullende informatie over specifieke producten, Diensten en initiatieven, het downloaden van informatie en documenten verstrekt door Jobrapido).
 • Marketing: de verwerking voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming, die tot uitdrukking moet worden gebracht door het aankruisen van het betreffende vakje in het desbetreffende formulier. Het is niet verplicht om Jobrapido hiervoor toestemming te verlenen, aangezien dit geen invloed heeft op de levering van Diensten aan u door Jobrapido, en het staat u vrij om deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder enige consequentie, met uitzondering van het feit dat u niet langer marketing communicatie zult ontvangen van Jobrapido. U kunt uw eerder gegeven toestemming intrekken door de aanwijzingen in paragraaf 9 van dit Privacybeleid op te volgen.
 • Soft Opt-Inde verwerking voor dit doel is gebaseerd op Jobrapido’s interesse om u marketingcommunicatie toe te sturen via e-mail (naar het e-mailadres dat u in het kader van de vorige aankoop hebt opgegeven) welke producten en diensten van Jobrapido betreft die vergelijkbaar zijn met producten en diensten die je al gekocht hebt via de Website, wat een rechtmatige verwerking inhoudt volgens de huidige van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarvoor uw toestemming niet vereist is. U kunt de ontvangst van deze mededelingen te allen tijde onderbreken door gebruik te maken van de link onderaan iedere van deze e-mails, zonder dat dit enige consequenties voor u met zich meebrengt, behalve dat u geen mededelingen van deze aard meer zult ontvangen van Jobrapido.
 • Naleving: voor dit doel is verwerking een vereiste voor Jobrapido om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt aan Jobrapido, moeten deze worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, wat kan inhouden dat ze worden opgeslagen en doorgegeven aan de Autoriteiten voor boekhoudkundige, fiscale of andere verplichtingen.
 • Misbruik/Fraude/Geschillen: de voor dit doel verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om frauduleuze activiteiten of misbruik bij het gebruik van de Website te voorkomen en/of op te sporen, en stelt Jobrapido derhalve in staat zich in rechte te verdedigen, en vorderingen, geschillen en/of prejudiciële procedures te beheren.

 

 1. Het verzenden van uw sollicitatie voor een baan bij Jobrapido

Jobrapido biedt de Gebruikers tevens de mogelijkheid om een sollicitatie te versturen per e-mail voor werk bij Jobrapido via de pagina “Werken bij ons” van de Website. Hiertoe zal Jobrapido de door de Gebruiker verstrekte informatie inzamelen en gebruiken met het exclusieve doeleinde van selectie en beheer van toepassingen. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van in de sollicitaties voorkomende Persoonsgegevens is de toepassing van precontractuele voorzieningen die op verzoek van de Gebruiker worden genomen. In ieder geval wordt de Gebruiker verzocht in zijn cv en/of in het desbetreffende formulier geen Persoonsgegevens van gevoelige aard en/of bijzondere categorieën van Persoonsgegevens op te nemen (zoals gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand, politieke opvattingen, seksueel leven, enz.) indien deze niet onvermijdelijk zijn op grond van de wet voor de selectie en beoordeling van het cv en de sollicitatie (zoals het behoren tot beschermde categorieën). Indien de Gebruiker per ongeluk Jobrapido voorziet van zulke gegevens, die niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de sollicitatie, dan zal Jobrapido deze gegevens niet in overweging nemen.

Jobrapido bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers die hun sollicitatie en kandidaatstelling voor vacatures van Jobrapido hebben verzonden na zes maanden na de verstrekking van de gegevens, in het geval dat de kandidaat geen arbeids-/samenwerkingsverband met Jobrapido aangaat. 

 1. Ontvangers van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de hieronder genoemde partijen (de “Ontvangers“)):

 • personen die gewoonlijk optreden als gegevensverwerkers, d.w.z: i) personen, bedrijven of beroepsmatige ondernemingen die bijstand en advies verlenen aan Jobrapido in boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale, financiële en incassokwesties betreffende de levering van Diensten; ii) personen met wie interactie nodig is voor het verlenen van Diensten (bijv. leveranciers van webhosting of aanbieders van platformen voor het verzenden van e-mails); iii) personen aan wie de uitvoering van technische onderhoudswerkzaamheden wordt gedelegeerd (waaronder het onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken);
 • personen die door Jobrapido zijn gemachtigd om Persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten welke nauw verband houden met het verlenen van de Diensten, die tot geheimhouding verplicht zijn of aan een passende wettelijke vertrouwelijkheidsplicht gehouden zijn (bijv. werknemers van Jobrapido);
 • Bedrijven van de Jobrapido Group voor interne administratieve doeleinden;
 • personen, instanties of autoriteiten aan wie u verplicht bent uw Persoonsgegevens bekend te maken in het kader van de doeleinden van Naleving, Misbruik of Fraude, of op bevel van de autoriteiten.
 1. Overdracht van persoonsgegevens

Gezien Jobrapido’s internationale aanwezigheid, worden sommige van uw Persoonsgegevens gedeeld met Ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden.

Jobrapido staat garant dat de verwerking van Persoonsgegevens door deze Ontvangers plaatsvindt overeenkomstig de geldende wetgeving. De gegevensoverdracht is gebaseerd op passende garanties, zoals adequaatheidsbesluiten, door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen, of andere waarborgen. Meer informatie over gegevensoverdracht kan worden verkregen bij Jobrapido door te schrijven naar het volgende adres: dpo@jobrapido.com.

 1. Bewaring van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de Dienstverlening zullen door Jobrapido worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor dat doel. Aangezien deze Persoonsgegevens worden verwerkt om u de Diensten te verlenen kan Jobrapido deze hoe dan ook langer bewaren, met name zolang noodzakelijk kan zijn om de belangen van Jobrapido te beschermen tegen mogelijke vorderingen, rechtszaken, prejudiciële geschillen, die betrekking hebben op de Diensten.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van Marketing doeleinden worden door Jobrapido bewaard totdat u uw toestemming intrekt. Na de intrekking van uw toestemming, zal Jobrapido uw Persoonsgegevens niet langer voor dat doel gebruiken, maar kan deze niettemin bewaren, met name met het oog op de belangenbescherming van Jobrapido tegen mogelijke vorderingen op basis van een zulke verwerking. Er zij op gewezen dat de intrekking van de toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming die vóór de intrekking is verleend.

Persoonsgegevens die ten behoeve van de Soft Opt-In worden verwerkt, worden door Jobrapido bewaard totdat u bezwaar maakt tegen deze verwerking via de link onderaan elke Soft Opt-In e-mail of door te schrijven naar dpo@jobrapido.com.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden van Naleving zullen door Jobrapido worden bewaard voor de periode die door specifieke wettelijke verplichtingen of de geldende wetgeving wordt bepaald.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt ter voorkoming van misbruik/fraude/geschillen zullen door Jobrapido worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de voornoemde doelstelling en derhalve totdat Jobrapido verplicht is deze te bewaren om zichzelf te beschermen in een rechtszaak, een proces en/of een prejudiciële procedure en om deze gegevens mee te delen aan de bevoegde Autoriteiten.

 1. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om Jobrapido op ieder gewenst moment te vragen:

 • u toegang te verlenen tot uw eigen persoonsgegevens, of een kopie daarvan te verkrijgen, alsmede nadere informatie te ontvangen over de lopende verwerking van deze Persoonsgegevens;
 • om rectificatie of bijwerking van de door Jobrapido verwerkte Persoonsgegevens, indien deze onvolledig, of niet bijgewerkt, zijn;
 • om wissen van uw Persoonsgegevens uit de databases van Jobrapido in de gevallen die voorzien zijn in art. 17 van de Verordening;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Jobrapido in de gevallen die voorzien zijn in art. 18 van de Verordening;
 • om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen bruikbare en machineleesbaar formaat, zoals bepaald in art. 20 van de Verordening;

u hebt tevens het recht:

 • u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Jobrapido (bijv. Soft Opt-In);
 • uw toestemming voor Marketing in te trekken.

Jobrapido zal, zoals hierboven vermeld, verschillende communicatiekanalen gebruiken waarmee u voor marketingdoeleinden kan worden gecontacteerd (m.n. telefoon, sms, e-mail, gecertificeerde e-mail, gedrukte post, sociale media). U kunt uw toestemming voor marketing intrekken voor alle contactkanalen of voor afzonderlijke kanalen.

U kunt uw toestemming voor Marketing per e-mail intrekken en geen Soft Opt-In meer ontvangen door de daarvoor bestemde link onderaan elke ontvangen e-mail te gebruiken.

De boven opgesomde rechten kunnen worden beheerd in het daartoe gereserveerde gedeelte, indien voorhanden, van deze Website.

In aanvulling op het bovenstaande, kunt u uw rechten tevens uitoefenen door te schrijven naar Jobrapido op het volgende e-mailadres: dpo@jobrapido.com.

In ieder geval hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Autoriteit (de Italiaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming – Garante per la Protezione dei Dati Personali)  indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de geldende wetgeving.

 1. Wijzigingen

Dit beleid is van kracht sinds 5 januari 2019. Jobrapido behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen of eenvoudigweg geheel of gedeeltelijk bij te werken, ook als gevolg van wijzigingen in de geldende wetgeving. Jobrapido zal u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen zodra deze worden ingevoerd en zij zullen bindend zijn zodra zij op de Website zijn gepubliceerd. Jobrapido nodigt je daarom uit deze sectie regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de meest recente en bijgewerkte versie van het Privacybeleid, zodat u altijd op de hoogte bent van de verzamelde gegevens en het gebruik dat Jobrapido van deze gegevens maakt.

 

 

BIJLAGE PRIVACYBELEID

LIJST VAN COOKIES

 

Type cookie en Gegevensbeheerder
Technische benamingFunctie en doelDuur
Jobrapido
Analytics
u_sourcecookie gebruikt om utm_source querystring variabelen op te slaan voor bronvermeldingsessie
Jobrapido
Analytics
u_mediumcookie gebruikt om utm_medium querystring variabelen op te slaan voor bronvermelding.sessie
Jobrapido
Analytics
u_campaigncookie gebruikt om utm_campaign querystring variabelen op te slaan voor bronvermelding.sessie
Jobboard.io
Browsing
_job_board_sessionsessiecookie voor kernfunctionaliteit, gebruikt om de toestand van de toepassing te beheren, zoals inloggen, enz.sessie
Jobboard.io
Browsing
_job_board_loccookie die wordt gebruikt om de geografische locatie van de eindgebruiker op te slaan.sessie
Cloudflare
Browsing
__cfduidcookie door Cloudflare ingesteld voor veiligheidsdoeleinden364 dagen
Mixpanel
Analytics
mp_xxxcookie ingesteld door Mixpanel, een tool die we gebruiken voor het bijhouden van klikken op de vacaturebank om beter inzicht te krijgen in gebruiksstatistieken.364 dagen
Google
Analytics
_gidcookie ingesteld door Google Analytics.10 uren
Google
Analytics
_gacookie ingesteld door Google Analytics.729 dagen
Google
Analytics
_gatcookie ingesteld door Google Analytics om het aantal oproepen te beperken en gebruikers van de site te onderscheiden4 uren
Google
Analytics
gat_customcookie ingesteld door Google Analytics om het aantal oproepen te beperken en gebruikers van de site te onderscheiden4 uren